Varför installerar man en värmepump?

Värmepumpar installeras i de flesta fall för att "spara energi". Energibesparingen består i att det går att hämta gratis energi ur berg, vatten eller uteluften. Detta betyder att man kan minska andelen köpt energi för uppvärmningen av ett hus. Huset kräver dock fortfarande samma energimängd (kWh) för att hållas varmt.

Energibesparing = minskad energiförbrukning, d.v.s. minskade kWh för uppvärmning av huset

Energibesparingen kan även uppnås genom t.ex. tilläggsisolering, tätning av fönster, sänkt inomhustemperatur eller minskad varmvattenförbrukning.

 

Vad är en värmepump?

En värmepump består i huvudsak av en kompressor, två stycken värmeväxlare (förångare och kondensor) samt en strypventil (expansionsventil). I kretsen cirkulerar ett köldmedium som drivs runt av kompressorn. Köldmediet upptar energi i förångaren, då det kokar under lågt tryck. Gasen som bildas sugs in i kompressorn och komprimeras till "het" gas, varefter gasen avger energin genom kondensering i kondensorn (kondenseras under högt tryck). Det medium som transporterar värme från värmekällan (t.ex. borrhålet) till köldmediet i värmepumpens förångare, kallas köldbäraren (brine = vatten + sprit).


En bra värmepump ska, enligt vår mening, vara enkelt uppbyggd och utnyttja dagens teknik. Den skall kunna väljas för olika köldmedier beroende på värmesystemets utformning och den ska dessutom vara servicevänlig. Och framförallt ska den vara effektiv!


Därför har vi utvecklat en värmepump som enbart är en värmepump. Den innehåller inte varmvattenberedare, pumpar eller komplicerad styrutrustning. Däremot utnyttjar vi tillgänglig teknik för att erhålla en smart kapacitetsreglering. Detta genom att använda en frekvensomformare för att varvtalsstyra, och styra, värmepumpen.